601 090 096, 786 128 140 shp.kielce@gmail.com
?

Statut Stowarzyszenia Homo Politicus

Statut Stowarzyszenia ?Homo Politicus?

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie ?Homo Politicus?, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej ?Homo Politicus?.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kielce.

§ 3

Teren działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Kielc i województwa świętokrzyskiego.

§ 4

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 6

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, pozarządową i niezarobkową.

§ 7

Stowarzyszenie współpracuje z krajowi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostać członkiem tych organizacji za zasadach pełnej autonomii.

§ 8

Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenie swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 9

Celem stowarzyszenia jest rozwinięcie mechanizmów demokracji lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacji społeczeństwa do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym.

§ 10

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. budowanie silnych społeczności w tym wzmacnianie więzi społecznych, kształtowanie współodpowiedzialności za otoczenie lokalne, tworzenie inkluzywnych społeczności, aktywizację obywateli oraz tworzenie poczucia tożsamości z określonym miejscem i grupą ludzi;
2. rozwój społeczeństwa obywatelskiego w tym współpracę z innymi podmiotami sektora społecznego, publicznego oraz prywatnego, tworzenie sieci społecznych z innymi regionalnymi organizacjami pozarządowymi;
3. rozwój kultury politycznej, w tym promowanie postaw obywatelskich, przeciwdziałanie dyskryminacji, promocję praw obywatelskich, postaw humanitarnych, zwiększanie wiedzy na temat kobiet w życiu publicznym;
4. działalność charytatywna;
5. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
7. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
8. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
9. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym w szczególności alkoholizmowi, narkomanii, bezdomności;
10. ochrona i promocja zdrowia;
11. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
12. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13. działalność wspomagająca rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
14. upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
15. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
16. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
17. zwiększenie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnienia idei pracy wolontarystycznej, organizowania i promocji wolontariatu;
18. wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem działalności wolontarystycznej;
19. promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju dobroczynności i filantropii w Polsce i za granicą;
20. animowanie, organizowanie i promowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami biznesu w Kielcach i województwie świętokrzyskim oraz w Polsce i za granicą;
21. rozszerzanie wiedzy o wolontariacie i organizacjach pozarządowych w Polsce i za granicą;
22. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych w Kielcach, województwie świętokrzyskim i w Polsce.
23. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
24. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
25. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
26. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
27. działalność na rzecz nauki wypoczynku dzieci i młodzieży;
28. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
29. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i instytucje publiczne;
30. ochronę praw konsumentów;
31. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
32. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
a. organizowanie imprez kulturalnych,
b. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
c. organizowanie konferencji i debat,
d. kształcenie obywateli w ramach celów Stowarzyszenia
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
e. organizowanie imprez kulturalnych,
f. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
g. organizowanie konferencji i debat,
h. kształcenie obywateli w ramach celów Stowarzyszenia.
4. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na działalność pożytku publicznego

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Członkiem Stowarzyszenia może być cudzoziemiec.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację członka Stowarzyszenia.
2. Decyzje o przyjęciu lub nie przyjęciu nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 7 członków.

§ 13

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 14

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestnictwa w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek

§ 15

3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia
5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16

1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez 6 i więcej miesięcy,
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkowstwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna

§ 18

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 21

1. Najwyższa władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz do roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad,
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
f. rozpatrywanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
Zarząd

§ 23

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
3. Zarząd składa się od 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzenie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.
Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz w roku. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków zarządu w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Jednostki terenowe

§ 27

1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
2. Odziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.
3. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Zasady tworzenia

§ 28

Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 29

Struktury organizacyjne, przepisy dotyczące członków, majątku i gospodarki finansowej jednostek terenowych Stowarzyszenia są takie same jak struktury organizacyjne Stowarzyszenia. Nazwy organów Oddziały Stowarzyszenia są takie same z dopiskiem wyrazu „oddziału” do każdego organu władzy jednostki terenowej Stowarzyszenia. Np. „Zarząd Oddziału”.

§ 30

Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawny zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 31

Jednostki terenowe Stowarzyszenia nie mogą samodzielnie tworzyć kolejnych jednostek terenowych.

§ 32

1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.

Rozdział VI. Majątek i gospodarka finansowa

§ 33

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d. dochody z własnej działalności,
e. dochody z działalności gospodarczej.
f. przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 34

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VII. Działalność gospodarcza

§ 35

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a. działalności wydawniczej i poligraficznej,
b. reklamy,
c. sprzedaży detalicznej książek, gazet, artykułów piśmiennych
d. działalności edukacyjnej
e. działalności związanej z organizacją targów, wystaw i konferencji.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§ 36

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 37

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.