601 090 096, 786 128 140 shp.kielce@gmail.com

Starachowicki Klub Integracji Społecznej

Okres realizacji projektu: 01.05.2019- 31.12.2019

Projekt Starachowicki Klub Integracji Społecznej skierowany jest do  osób pełnoletnich, kobiet i mężczyzn- klientów systemu pomocy społecznej o największym zakresie deficytów i doświadczanych problemów, z terenu miasta i powiatu Starachowice, zwłaszcza osób:  długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, niepełnosprawnych, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców.

Celem głównym projektu:  jest prowadzenie zajęć reintegracyjnych zgodnie z Wzorcem nowego profilu usług reintegracyjnych wypracowanym w projekcie pozakonkursowym „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”, współfinansowanym w ramach PO WER. Realizowany będzie nowy profil usług reintegracyjnych, ukierunkowany na wzmocnienie wartości społecznych i kompetencji zawodowych beneficjentów KIS-u, za pomocą wielosektorowej współpracy z instytucjami (organizacjami pozarządowymi) działającymi w obszarze edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej oraz sportu i rekreacji, głównie na terenie gminy Starachowice. Uczestnicy programu zostaną zaangażowani się w czynności i zadania, w trakcie których będą nabywać / rozwijać swój potencjał istotny dla przełamania barier ograniczających ich uczestnictwo w życiu społecznym i publicznym, w tym na rynku pracy.

W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące zadania:

  1. Zajęcia edukacyjne- ogólnorozwojowe
  2. Reintegracja zawodowa
  3. Poradnictwo indywidualne i grupowe
  4. Warsztaty i spotkania integracyjne
  5. Zajęcia z zakresu zdrowia, sportu i rekreacji
  6. Zajęcia z zakresu kultury

Klub Integracji Społecznej w Starachowicach

Więcej informacji:

ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice

kis.sukces@gmail.com

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Homo Politicus” w ramach:

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, projekt   POWR.02.05.00-00-0114/17